Klub web.cz  – profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Ceník a objednávka na klubweb.cz | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

Stanovy

S T A N O V Y

Sportovního klubu Zliv, z.s.

____________________________________________________________

 

I.

Základní ustanovení

Spolek s názvem Sportovní klub Zliv, z.s. (dále jen SK Zliv) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlem Sportovního klubu Zliv, z. s. je Švermova 486, 373 44 Zliv.

Sportovnímu klubu Zliv, z. s. bylo přiděleno IČ: 600 76 798.

 

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1.     Základním účelem a hlavní činností SK Zliv je:

a)     provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b)     vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c)     budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

d)     vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

e)     hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

f)      zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení

g)     dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

2.     SK Zliv může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

III.

Orgány SK Zliv

1.     Orgány SK Zliv jsou:

a)     valná hromada jako orgán nejvyšší,

b)     výkonný výbor jako orgán výkonný,

c)     předseda a sekretář jako orgán statutární,

d)     kontrolní komise jako orgán kontrolní.

2.     Valná hromada.

2.1.  Valná hromada je nejvyšším orgánem SK Zliv. Valná hromada je složena ze všech členů
SK Zliv starších 18 let. Právnická osoba, která je členem SK ZLIV, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).

2.2.  Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v klubovně SK Zliv a elektronicky na webových stránkách klubu.

2.3.  Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 10 dní před konáním zasedání valné hromady.

2.4.  Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18 let nebo z podnětu kontrolní komise Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

2.5.  Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

2.6.  Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a)     rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

b)     rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky SK Zliv; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,

c)     volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,

d)     volba a odvolání členů kontrolní komise,

e)     rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,

f)      schválení výsledku hospodaření,

g)     rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SK Zliv,

h)     určení hlavních směrů činnosti SK Zliv,

i)      schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

j)      schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

k)     rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

2.7.  Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

2.8.  K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

2.9.  K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

2.10.   O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

2.11.   Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda SK Zliv nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

2.12.   Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle SK ZLIV, a to v určených dnech a hodinách.

3.     Výkonný výbor

3.1.  Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti SK Zliv v období mezi zasedáními valné hromady.

3.2.  Výkonný výbor má lichý počet členů - 5 členů. Členem výkonného výboru je vždy předseda a sekretář jakožto statutární orgán SK Zliv. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru dvouleté.

3.3.  Při ustavujícím jednání nového výboru jsou rozděleny jednotlivé funkce VV.

3.4.  Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

3.5.  Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.6.  Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů SK Zliv.

3.7.  Výkonný výbor zejména:

a)     zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

b)     organizuje a řídí činnost SK Zliv,

c)     schvaluje a vydává vnitřní předpisy SK Zliv, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,

d)     rozhoduje o výši tréninkových příspěvků,

e)     připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

f)      dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK Zliv,

g)     zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

h)     rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

4.     Předseda

4.1.  Předseda je statutárním orgánem SK Zliv. Předseda jedná jménem SK Zliv, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem
SK Zliv v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit SK Zliv škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

4.2.  Předseda podepisuje jménem SK Zliv tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
SK Zliv, z.s. připojí svůj podpis.

4.3.  Funkční období předsedy je dvouleté.

5.     Sekretář

5.1.  Sekretář je statutárním orgánem SK Zliv. Sekretář je jedním ze členů výkonného výboru. Sekretář jedná jménem SK Zliv, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru.

5.2.  Sekretář podepisuje jménem SK Zliv tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
SK Zliv, z.s. připojí svůj podpis.

5.3.  Funkční období sekretáře je dvouleté.

6.     Kontrolní komise

6.1.  Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SK Zliv řádně vedeny a vykonává-li SK Zliv činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy
SK Zliv.

6.2.  Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

6.3.  Funkční období předsedy je dvouleté.

6.4.  Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům SK Zliv a členům SK Zliv.

6.5.  Kontrolu činnosti SK Zliv provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů SK Zliv. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů SK Zliv.

6.6.  Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

a)     kontrola hospodaření SK Zliv,

b)     kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to, jak SK Zliv.

6.7.  Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.


IV.

Členství

A)   Druhy členství

1.     Členství v SK Zliv může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

2.     Členství se rozlišuje na:

a)       řádné

b)      přidružené

c)       čestné

3.     Řádným členem SK Zliv se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností SK Zliv a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy SK Zliv.

4.   O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

5.     Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti SK Zliv a přispívat k naplnění jeho účelu.

6.     O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

7.     Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti SK Zliv, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

8.     O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

9.     SK Zliv vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

10.  Údaje o členech SK Zliv mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je SK Zliv členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v SK Zliv podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

B)    Členská práva a povinnosti

1.     Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2.     Členská práva, která přísluší všem členům:

a)     účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti SK Zliv,

b)     být informován o činnosti SK Zliv,

c)     účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

d)     uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SK Zliv,

e)     účastnit se jednání orgánů SK Zliv, jedná-li se o činnost či chování daného člena,

f)      změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

g)     ukončit kdykoli své členství.

3.     Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a)     podílet se na řízení SK Zliv,

b)     účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18 let,

c)     volit a být volen do všech volených orgánů SK Zliv za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let.

 

4.     Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a)     podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti SK Zliv,

b)     dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK Zliv a základní normy sportovního chování,

c)     plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SK Zliv,

d)     šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK Zliv k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno SK Zliv.

5.     Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

a)     řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s řádným členstvím a činností  v SK Zliv,  pokud  o tom příslušný orgán SK Zliv podle stanov rozhodl,

b)     řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

C)    Zánik členství

Členství v SK Zliv zaniká:

a)     vystoupením člena,

b)     vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to, pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

c)     vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů SK Zliv, usnesení a rozhodnutí orgánů SK Zliv nebo jiných členských povinností,

d)     úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

e)     zánikem SK Zliv bez právního nástupce.

D)   Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se zasílá v písemné podobě vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou SK Zliv poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

VI.

Majetek a hospodaření

1.     Zdrojem majetku SK Zliv jsou zejména:

a)     členské příspěvky a tréninkové příspěvky,

b)     příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

c)     příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,

d)     příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

e)     dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

f)      dary

2.     Majetek SK Zliv je ve vlastnictví SK Zliv jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3.     Bližší zásady hospodaření s majetkem SK Zliv může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

4.     V případě zrušení SK Zliv bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu SK Zliv. Jestli-že
SK Zliv obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

 

Stanovy Sportovního klubu Zliv, z.s. byly schváleny valnou hromadou dne 26. 6. 2019 ve Zlivi.

  Karel Jindrle, předseda SK Zliv, z.s.

 

 

Aktuální články
BAV - ZLI 3:0 - Výhra favorita

Zliv tentokrát byla poněkud oslabena, což bylo na hřišti lídra znát. Přesto byl zápas dlouho vyrovnaný, než se po půl hodině trefil...

 
ZLI - MLB 9:1 - Jasná záležitost

Tentokrát se hrálo ve Čtyřech Dvorech a zápas byl zcela jasnou záležitostí domácích. Skóre otevřel Vančura po centru hrubce, další...

 
MOK - ZLI 3:1 - Pěkný zápas zvládl nakonec favorit

Mokré stále hraje o postup do vyšší soutěže, a tak Zliv nejela na jeho hřiště v roli favorita. Vzdor tomu ale začátek utkání patřil...

 
Novinka ve Zlivi "Zlivský BikeMarathon"
 
ZLI - KÚB 4:1 - Pátá výhra v řadě
 
BŠB - ZLI 2:10 - Masakr posledního týmu
 
ÚSI - ZLI 2:4 - I napotřetí výhra
 
Mládežnický servis
 
Mladší přípravka dál bojuje
 
Pozvánka
 
Utkání
Muži A | sobota 18.05.2024, 10:00
TJ Bavorovice - SK Zliv / SK Čtyři Dvory B
3:0 (1:0)
 
Muži A | neděle 26.05.2024, 14:00
SK Zliv / SK Čtyři Dvory B - TJ Mír Dívčice
 
Starší dorost | neděle 18.06.2023, 10:00
TJ Hradiště - SK Zliv / SK Čtyři Dvory
0:4 (0:3)
 
Mladší dorost | neděle 18.06.2023, 12:15
TJ Hradiště - SK Zliv / SK Čtyři Dvory
4:0 (1:0)
 
Starší žáci | neděle 10.11.2019, 11:00
TJ Mokré - SK Zliv
2:3 (2:3)
 
Mladší žáci | pondělí 13.05.2024, 17:15
TJ Slavoj Temelín - SK Zliv
4:2 (0:1)
 
Mladší žáci | pondělí 27.05.2024, 17:00
TJ Hluboká nad Vltavou - SK Zliv
 
Mladší přípravka | úterý 14.05.2024, 17:00
SK Zliv - SK Dynamo České Budějovice
0:18 (0:13)
 
Mladší přípravka | úterý 28.05.2024, 17:00
SK Zliv - TJ Hluboká nad Vltavou
 
 
© eSports s.r.o. & SK Zliv RSS